Пробният кандидатстудентски изпит в Езиков център Дарби  ще се проведе на 6 юни от 9,30 до 12,30. (София, пл. „Св Неделя” 4, eт.2 ). Цената е 40 лв с  включена индивидуална консултация и анализ на допуснатите грешки след проверка на писмената работа. Допускането до изпита става само след предварително записване.

Изпитът има за цел да провери езиковите знания и умения на кандидатите по английски език. Той включва диктовка, тест (с 4 компонента) и писане на есе. Времето, необходимо за провеждане на изпита, е около 2 часа и 30 минути.

1. Диктовката е задача от типа „слушане с разбиране” , която проверява както възможностите на кандидата да възприема и разбира английската реч, така и степента, до която владее основите на английския правопис. Текстът е научно-популярен (250–270 думи ), но не съдържа специализирана терминология. Диктовката се чете стандартно, т.е. 3 пъти: първия път – с нормална скорост, за да даде възможност на кандидатите да добият обща представа за съдържанието на текста, второто прочитане е същинското диктуване, като всяка фраза се чете само веднъж и накрая текстът се изчита отново, за да може кандидатът да провери какво е написал и добави пропуснати думи, ако има такива.
Времетраене – около 35 минути. Максимален брой точки – 15.

2. Тестът се състои от 4 задачи с многовариантен избор:
Reading Comprehension - към текст от художествена литература с дължина 750–850 думи са зададени 10 въпроса. Към всеки въпрос са формулирани четири отговора, един от които е правилен.
Времетраене – 25 минути. Максимален брой точки – 10.

Cloze test – задачата проверява познанията на кандидата в областта на лексиката. В научно-популярен или художествен текст с дължина от около 500 думи на десет места са пропуснати думи или части от словосъчетания. Кандидатът трябва да избере правилния отговор от дадените четири възможности за попълване.
Времетраене – 10 минути. Максимален брой точки – 10.

Error identification – Задачата се състои от 20 изречения. Има 4 възможни отговора (А, B, C, D). Три от отговорите (A, B, C) се намират под подчертани в изречението словосъчетания. Четвъртият отговор е извън изречениети (D) и под него пише No error. Кандидатът трябва да посочи кое от подчертаните словосъчетания съдържа грешка (ако прецени, че има такава) Ако прецени, че в изречението няма грешка, посочва отговор(D) .
Времетраене – 20 минути. Максимален брой точки – 20.

Paraphrase Задачата се състои от 10 изречения. За всяко едно са дадени четири възможни парафрази. Кандидатът избира най-подходящата в синтактично и смислово отношение парафраза за всяко едно от 10-те изречения. Времетраене – 10 минути. Максимален брой точки – 10.

3. С есето се проверява способността на кандидата да се изразява писмено на английски език. Кандидатът може да избере от две зададени теми. Писането на есето не предполага предварителна подготовка. Кандидатът разполага с 50 минути за написване на добре структуриран текст, с дължина 300-350 думи, в който ясно да изрази мнението си на правилен английски.
Максимален брой точки – 25.

Езиков департамент Дарби

пл. Света Неделя 4
факс: 02 983 38 19
0878 696 114
language@darbi.eu
www.darbicollege.com

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com